Vnútorný poriadok kina

 Zakúpené vstupenky je možné vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha, nedodaný film.) Storno zakúpených vstupeniek v inom prípade nie je možné.
- Návštevník, ktorý si chce zakúpiť lístok s jednou zo zliav (ZŤP, študent, dieťa do 12r.), je povinný pri zakúpení preukázať sa platným dokladom, ktorý ho k zľave oprávňuje. Personál kina má právo požiadať diváka so zľavnenou vstupenkou o opätovnú kontrolu pri vstupe do kina. V prípade nepredloženia potrebného dokladu bude návštevník odkázaný na pokladňu, kde doplatí hodnotu zľavy. Ak odmietne doplatiť hodnotu zľavy bez potrebného dokladu, nebude mu umožnený vstup do kina. Zľavy na už zľavnené filmy (filmy so základným vstupným 4,-€ a menej) neposkytujeme.
- Každý návštevník kina musí mať platnú vstupenku, aj dieťa bez ohľadu na vek.

Podľa zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii je kinematografické dielo z pohľadu jeho vhodnosti pre deti a mladistvých klasifikované ako:
a) univerzálne vhodné bez obmedzenia U,
b) nevhodné pre deti do 7 rokov ⑦,
c) nevhodné pre deti do 12 rokov ⑫,
d) nevhodné pre deti do 15 rokov ⑮ ,
e) nevhodné a neprístupné pre deti a mladistvých do 18 rokov ⑱.

Usporiadateľ kinematografických predstavení je povinný zaistiť zverejnenie klasifikácie kinematografického diela oznámené distribútorom v súvislosti s oznámením o konaní kinematografického predstavenia.
- Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca.
- Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.